Сфери на работа

Първа долекарска помощ

Обучението на младежите по оказване на първа помощ е една от традиционните дейности на Българския Младежки Червен кръст. Съществуващият договор с Министерство на образованието на Република България за “Работа на БМЧК в училищата” позволява това обучение да обхване и учениците от прогимназиалния и гимназиалния курс. Доброволците на организация, които избират да работят в сферата на оказване на първа помощ, преминават специализирани обучения в следните модули:

- Основни техники за оказване на Първа долекарска помощ на пострадал при различни ситуации като например безсъзнание, изгаряне, измръзване, катастрофа, кръвотечение и др.;
- Оказване на Първа психологична подкрепа, Реакция при бедствия аварии и катастрофи, водени от специалисти от Български Червен кръст, Областна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” и други организации, работещи в тази сфера.

Успешното преминаване на модулите дава право на доброволците да обучават връстниците ви в системата на българското образование.

Всяка година БМЧК – Варна организира и провежда атрактивни симулации на бедствия и пътнотранспортни произшествия за Международния ден на Първата помощ. По време на симулациите доброволците демонстрират уменията си за оказване на първа помощ и първа психологическа подкрепа.

Превенция на HIV

БМЧК – Варна има дългогодишна традиция в организиране и провеждане на дейности, насочени към превенция на HIV. Организацията развива разнообразни инициативи в тази насока: набиране на средства, дискусии, срещи със специалисти, работещи по този проблем и др. Също така осъществява обучения по училищата, провеждани по метода “Връстници обучават връстници”. Този подход е сред най – ефективните, тъй като информацията бива поднасяна на ниво, но все пак разбираема за съответната възрастова група. Доброволците преминават цикъл от обучителни модули на теми:
- Какво е СПИН;
- Пътища на предаване на HIV – инфекцията и начини за предпазване от заразяване;
- Тестуване;
- Кръводаряване, кръвопреливане и СПИН;
- Първа помощ и СПИН;
- Как да представим информация за HIV/СПИН.

Многобройните кампанийни прояви на БМЧК свързани с превенция на HIV/СПИН са:
- Международен ден за възпоменание жертвите на СПИН;
- Тридневна лятна анти – СПИН кампания ;
- Първи декември – Международен ден за борба със СПИН.

Превенция на Наркомании

БМЧК – Варна над 5 години работи по програми за профилактика на наркоманорисково поведение сред младите хора. До момента са реализирани редица проекти за подготовка на доброволци за обучители по превенция на зависимости по метода „връстници обучават връстници”.

Доброволците преминават цикъл от обучителни модули на теми: Групи наркотични вещества, тяхната история и въздействие; Спешни състояния при злоупотреба с психоактивни вещества (ПАВ); Злоупотреба с психоактивни вещества и лечение на зависимости; Представяне на програмите за намаляване на здравните щети вследствие от употребата на наркотични вещества; Работа с различни видове аудитории; Медии и дроги; Лидерски умения и комуникация.

БМЧК – Варна провежда и следните кампании, свързани с наркоманно – рисковото поведение:

- Световен ден за борба с тютюнопушенето;
- 26.06. – Международен ден за борба със зависимостите.