Екипи и вътрешна структура

Доброволците на Български младежки Червен кръст полагат доброволен труд в три основни направления на работа.

Първа помощ и Младежки авариен екип

Младежкият авариен екип е част от БМЧК – гр. Варна от 1998г. Членовете на МАЕ се обучават по първа долекарска помощ, първа психологична помощ, международно хуманитарно право, издирвания и др.
МАЕ – Варна провежда обучения по БАК /бедствия, аварии и катастрофи/ и по оказване на Първа помощ във варненските училища през цялата учебна година. Съставът на екипа е от младежи между 14 и 30 години. МАЕ – Варна работи в изключително добри взаимоотношения с Държавна агенция Гражданска защита, Пожарна и аварийна безопасност, СБА и Центъра за спешна медицинска помощ на град Варна.

Здравна просвета

Здравно-просветният екип на БМЧК – Варна се занимава с профилактика на HIV/СПИН, превенция на зависимостите, промоция на безвъзмездното кръводаряване, организиране и провеждане на кампании на открито.
Обучени доброволци от екипа провеждат тренинги по превенция на HIV/СПИН и превенция на наркоманиите на учениците от варненските училища през цялата учебна година.

Социално-помощна дейност

Дейноста на БМЧК за социално подпомагане в обществото има два аспекта. От една страна, тя е свързана с предоставянето на храна и дрехи на деца и младежи, изпаднали в тежко социално положение, а от друга, с тяхното приобщаване към обществото.
Екипът по Социално помощна дейност на БМЧК – Варна посещава домовете за деца, лишени от родителска грижа, всяка седмица. По този начин доброволците и децата се научават да общуват свободно, а членовете на екипа усъвършенстват социалните си умения.