Емблемата

Отличителният знак – червен кръст на бял фон, е създаден първоначално с точно определена цел: да осигурява закрилата на ранените в бойните действия и на онези, които полагат грижи за тях във военно време. Някои дружества използват чревен полумесец, Федерацията – и двата знака, а държави, които не разпознават червения кръст или червения полумесец имат възможността да използват приетия през 2005 год. червен кристал. Днес употребата на емблемата има две основни функции: защитна – във военно време, и отличителна – в мирно време, за да информира за принадлежността към Движението.

Емблемите, които Движението използва.

Използването на емблемата е регламентирано в Женевските конвенции от 1949 год. и Допълнителните протоколи към тях в специален Правилник от 1991 год., приет в рамките на Движението.