Водноспасителна служба Курсове

Курсовете за обучение се провеждат съгласно  ”Инструкция за организиране на курсове за водни спасители”, утвърдена от Националния съвет на БЧК с решение №РД-06-343,  от 10.02.2016 г. Инструкцията е изготвена на основание Закона за Българския Червен кръст (обнародван в ДВ, бр. 87 от 29.09.1995 г.) и Наредбата за водно спасителната дейност и обезопасяването на водните площи (приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 24.07.1996 г., обнародвана в ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г.).

За контакти: тел.:052/614 499

e-mail: varna@redcross.bg

Водноспасителната служба при БЧК провежда курсове за следните квалификационни степени:

Воден спасител на плувни басейни и водни паркове

дава право на професионална работа на басейни и водни паркове

Кандидатите за курса ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове” трябва:

o   Да са навършили 17 години.

o   Да подадат заявление до директора на секретариата на Обл.С на БЧК, за включване в курса. За лица ненавършили 18 години и невстъпили в брак се изисква писмено съгласие на родителите или попечителите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството и чл. 12, ал. 3 от Семейния кодекс.

o   Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.

o   Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.

o   Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

o   50 м. свободен стил /на гърди/ – за 55 секунди

o   25 м. бруст – /без време/

Воден спасител на открити водни площи и море

дава право на професионална работа на морски плажове и плажове на открити водни площи във вътрешността на страната.

Кандидатите за курса “Воден спасител на открити водни площи и море” трябва:

o   Да са завършили успешно курс за спасители на ”Воден спасител на плувни басейни и водни паркове”, но по-късно от 18 месеца от карането на курса.

o   Да са навършили 17 години.

o   Да подадат заявление до директора на секретариата на Обл.С на БЧК, за включване в курса. За лица ненавършили 18 години и невстъпили в брак се изисква писмено съгласие на родителите или попечителите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството и чл. 12, ал. 3 от Семейния кодекс.

o   Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.

o   Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.

o   Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

o   100 м. свободен стил /на гърди/ – за 1.50мин.

o   25 м. бруст – /без време/

Воден спасител на открити водни площи и море

дава право на професионална работа на морски плажове и плажове на открити водни площи във вътрешността на страната.

Кандидатите за курса “Воден спасител на открити водни площи и море” трябва:

o   Да са навършили 17 години.

o   Да подадат заявление до директора на секретариата на Обл.С на БЧК, за включване в курса. За лица ненавършили 18 години и невстъпили в брак се изисква писмено съгласие на родителите или попечителите, съгласно чл. 4, ал. 2 от Закона за лицата и семейството и чл. 12, ал. 3 от Семейния кодекс.

o   Да представят медицинско свидетелство удостоверяващо физическа годност за занимания с плуване и гмуркане.

o   Да преминат успешно приемните изпитни изисквания.

o   Да представят индивидуална застраховка “Злополука” за времетраенето на курса.

ПРИЕМЕН ИЗПИТ

o   100 м. свободен стил /на гърди/ – за 1.50мин.

o   25 м. бруст – /без време/
Забележка: завършилите курса за Воден спасител на открити водни площи и море, които искат да работят на басейн, трябва да карат целия курс Спасител на плувни басейни и водни паркове.

Курсистите, които не са си взели изпита, имат право да се явят на поправителен изпит до една година от изкарването на курса, след като заявят това в ОС на БЧК Варна и платят такса.

Заверка на личния талон се изисква за спасителите от квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”и се провежда ежегодно. Заверката на талона и медицинския преглед са задължителни за всички работещи водни спасители.

Изпитът се провежда от комисия, утвърдена от директора на секретариата на Обл.С на БЧК, съгласно изпитните изисквания:

За квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн”:

o   50 м. свободен стил /на гърди/ за време 50 сек.

o   Демонстрация на последователността за оказване на долекарска помощ на пострадал след воден инцидент

За квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море”:

o   100 м свободен стил /на гърди/ за време 1,40 мин.

o   Индивидуално извличане на партньор от 25 м за време 1,10 мин. или 1,00 мин. за 20 м

o   Демонстрация на последователността за оказване на долекарска помощ на пострадал след воден инцидент.

Заверката на талона се прави на основание изпитен протокол, от специалиста по водно спасяване в секретариата на Обл.С на БЧК.

Спасители, които не са заверявали талона си пет и повече години, преди полагането на изпита за заверка на личен талон и заплащане на такса за личен талон, преминават опреснителен курс в рамките на четири учебни часа, включващ:

1.      Организация на водноспасителната дейност в Република България, касаеща съответната квалификационна степен.

2.      Техника и тактика на спасяването – за съответната квалификационна степен.

3.      Долекарска помощ при водни инциденти.

За подновяване на сертификат – изгубен или унищожен се плаща такса.

Носи се снимка в БЧК Варна и се попълва заявление след което таксата се превежда чрез Уникредит Булбанк.

Заверка на личния талон се изисква за спасителите от квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн” и „Воден спасител на открити водни площи и море”и се провежда ежегодно. Заверката на талона и медицинския преглед са задължителни за всички работещи водни спасители.

Изпитът се провежда от комисия, утвърдена от директора на секретариата на Обл.С на БЧК, съгласно изпитните изисквания:

За квалификационната степен „Воден спасител на плувен басейн”:

o   50 м. свободен стил /на гърди/ за време 50 сек.

o   Демонстрация на последователността за оказване на долекарска помощ на пострадал след воден инцидент

За квалификационната степен „Воден спасител на открити водни площи и море”:

o   100 м свободен стил /на гърди/ за време 1,40 мин.

o   Индивидуално извличане на партньор от 25 м за време 1,10 мин. или 1,00 мин. за 20 м

o   Демонстрация на последователността за оказване на долекарска помощ на пострадал след воден инцидент.

Заверката на талона се прави на основание изпитен протокол, от специалиста по водно спасяване в секретариата на ОС на БЧК.

Спасители, които не са заверявали талона си пет и повече години, преди полагането на изпита за заверка на личен талон, преминават опреснителен курс в рамките на четири учебни часа, включващ:

1.      Организация на водноспасителната дейност в Република България, касаеща съответната квалификационна степен.

2.      Техника и тактика на спасяването – за съответната квалификационна степен.

3.      Долекарска помощ при водни инциденти.

За контакти:

тел.:052/614 499

e-mail: varna@redcross.bg